Všeobecné zmluvné podmienky

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie BONVIVÁN (ďalej aj Všeobecné podmienky) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v neskoršom znení predpisov a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou BONVIVÁN. Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie BONVIVÁN, s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú cestovná kancelária BONVIVÁN uzatvára s objednávateľom zájazdu. Objednávateľom je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou BONVIVÁN zmluvu o zájazde, osoba v prospech ktorej sa zmluva o zájazde uzatvorila, alebo na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sú mu tieto informácie a podmienky známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

I.   Vznik zmluvného vzťahu

1.   Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a)      obstarávateľ – cestovná kancelária – BONVIVÁN, s.r.o. so sídlom Staré Záhrady 3, 82105 Bratislava, IČO 45 653 275 – spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66455/B (ďalej tiež „CK BONVIVÁN“ alebo „obstarávateľ“), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje vo vlastnom mene a

b)      objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2.  Zmluvný vzťah medzi CK BONVIVÁN a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej objednávky (návrh zmluvy o zájazde). Účinnosť zmluva o zájazde nadobúda až zaplatením zmluvne dohodnutého preddavku zo strany objednávateľa. Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.

Predmet zmluvy o zájazde je určený zmluvou o zájazde a všeobecnými podmienkami, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

II. Cenové podmienky

1. Ceny zájazdov obstarávaných cestovnou kanceláriou CK BONVIVÁN sú zmluvnými cenami dojednanými zmluvou o zájazde medzi CK BONVIVÁN a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.

2. CK BONVIVÁN je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k

a)  zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok. V prípade zvýšenia platieb spojených s dopravou (letiskových alebo prístavných poplatkov, v prípade zavedenia nových povinných poplatkov) môže CK BONVIVÁN požadovať od zákazníka ich úhradu,

b)  zmene kurzu slovenskej meny (Euro) použitého na určenie ceny zájazdu do krajín mimo Eurozóny v priemere o viac ako 5%.

3. Pokiaľ dôjde k zmenám uvedeným v ods. 2) do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK BONVIVÁN oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK BONVIVÁN odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu (elektronicky – e-mailom alebo poštou), inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 III. Platobné podmienky

1. CK BONVIVÁN má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. CK BONVIVÁN je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý v zmluve o zájazde.

a)  pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 25 % ceny objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté,

b)  doplatok do celkovej ceny objednaných služieb je objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle podmienok uvedených v zmluve o zájazde,

c)  v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ  ­povinný uhradiť preddavok vo výške 100% ceny objednaných služieb už pri vzniku zmluvného vzťahu.

3. V prípade zmluvy posielanej poštou je objednávateľ povinný obratom, najneskôr do 2 dní odo dňa, kedy mu bola doručená, vyplnenú a podpísanú zmluvu zaslať späť doporučenou poštou a 1. triedou spolu s dokladom o vykonanej platbe. Kým zmluva nie je vrátená obstarávateľovi podpísaná a s potvrdením potrebnej výšky úhrady, zmluva je považovaná za predbežnú rezerváciu. Za záväznú je považovaná zmluva podpísaná objednávateľom, doručená obstarávateľovi a len v prípade, ak bola uhradená určená časť ceny zájazdu. V prípade, že sa zmluva o zájazde posiela v lehote kratšej ako 14 dní pred začatím zájazdu, objednávateľ je povinný vyplnenú a podpísanú zmluvu spolu s dokladom o zaplatení ceny zájazdu obratom zaslať obstarávateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zvyšnú časť ceny zájazdu (doplatok) je objednávateľ povinný bez výzvy na úhradu doplatiť na účet obstarávateľa (príp. v hotovosti do pokladne obstarávateľa) najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu prípadne v lehote určenej v zmluve o zájazde, ak je tam uvedená iná lehota.

4. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK BONVIVÁN oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

Účasť objednávateľa na zájazde je podmienená (pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak):

a)  zaplatením dohodnutej celkovej ceny zájazdu, resp. ceny jednostranne zvýšenej podľa čl. II odsek 2,

b)  uskutočnením zájazdu a dostavením sa včas k odchodu na zájazd s platným cestovným dokladom a ostatnými sprievodnými cestovnými dokladmi, ktoré mu boli poskytnuté zo strany CK BONVIVÁN spolu s Informáciami pred cestou na zájazd.

1.   Objednávateľ má právo na:

a)  bezchybné, riadne a včasné poskytnutie dojednaných služieb zahrnutých do ceny zájazdu,

b)  reklamáciu nedostatkov poskytovaných služieb v zmysle reklamačného poriadku,

c)  písomné poskytnutie podrobných informácií o skutočnostiach neobsiahnutých v zmluve, najmä o službách nezahrnutých do ceny zájazdu, podrobnejšie informácie o ubytovaní, doprave a stravovaní – ak sú súčasťou zájazdu a pod.,

d)  odovzdanie potrebných dokladov pre poskytnutie zmluvne dojednaných služieb (doklady poskytnuté spolu s Informáciami pred cestou a pod.) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. Potrebné doklady prídu objednávateľovi poštou alebo e-mailom na adresu, ktorú uviedol v Zmluve o obstaraní zájazdu, resp. si ich môže objednávateľ vyzdvihnúť najskôr 7 dní pred začatím zájazdu osobne v sídle CK BONVIVÁN, pokiaľ tak nahlási dostatočne vopred (14 dní pred odchodom). V prípade akejkoľvek zmeny poštovej adresy je objednávateľ povinný zmenu bezodkladne nahlásiť obstarávateľovi,

e)   bezodkladnú informáciu o prípadných zmenách dojednaných služieb,

f)    odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu pri súčasnom zaplatení zmluvnej pokuty podľa článku VII týchto všeobecných podmienok.

2.    Objednávateľ je povinný:

a)   poskytnúť CK BONVIVÁN bez vyzvania a včas všetky potrebné informácie, príp. doklady k riadnemu a včasnému zabezpečeniu a poskytnutiu dojednaných služieb, najmä všetky údaje potrebné pre riadne uzatvorenie zmluvy,

b)   zaplatiť včas, t.j. v lehote splatnosti dohodnuté preddavky a doplatok a dohodnutú celkovú cenu zájazdu,

c)   pri začatí zájazdu mať pri sebe platný cestovný doklad, ostatné cestovné doklady pre poskytnutie zmluvne dojednaných služieb odovzdané CK BONVIVÁN (Zmluvu o obstaraní zájazdu, voucher a pod., podľa Informácii pred cestou), pri ceste do krajín s vízovou povinnosťou príslušné víza, ktoré si obstará individuálne alebo za vopred dohodnutých podmienok a odplatu prostredníctvom CK BONVIVÁN (poplatky za udelenie a vybavenie víza nie sú zahrnuté v cene zájazdu, pokiaľ to nie je výslovne v zmluve o obstaraní zájazdu dohodnuté),

d)  splniť si očkovacie a ďalšie povinnosti pri cestách do krajín, kde sa to platným predpisom vyžaduje,

e)  dodržiavať stanovený program a riadiť sa pokynmi delegáta CK BONVIVÁN, resp. sprievodcu, alebo prevádzkovateľa dopravného prostriedku a ubytovacieho zariadenia,

f)   konať a správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK BONVIVÁN,

g)   uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojím konaním ohrozuje alebo ruší priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušuje právne predpisy, poškodzuje cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK BONVIVÁN. Pri vylúčení z účasti na zájazde stráca objednávateľ nárok na náhradu nevyužitých služieb.

3.    Obstarávateľ je povinný:

a)    poskytnúť objednávateľovi len vopred dojednané a zaplatené služby. Ďalšie služby poskytne CK BONVIVÁN iba na základe písomného zmluvného dojednania a úhrady objednaných služieb,

b)    mať uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení zájazdu pre prípad úpadku CK v zmysle platných predpisov a pri uzatvorení zmluvy o obstarní zájazdu spolu so zmluvou odovzdať objednávateľovi doklad o tomto poistení,

c)    plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy a platných právnych predpisov.

V. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu

1. CK BONVIVÁN má právo v prípade nutnosti meniť podmienky zmluvy o obstaraní zájazdu pred jeho začatím. Ak je CK BONVIVÁN nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o obstaraní zájazdu, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.

2. Ak CK BONVIVÁN navrhne podstatnú zmenu zmluvy, má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa písomne k navrhovanej zmene zmluvy do 2 dní (resp. podľa dohody s obstarávateľom – ak je zmena navrhnutá v dobe kratšej ako 2 dni pred začatím zájazdu) od prijatia/doručenia návrhu zmeny zmluvy o obstaraní zájazdu. V prípade, že svoj nesúhlas nevyjadrí, znamená to, že objednávateľ nemá výhrady, CK BONVIVÁN to považuje za objednávateľov súhlas so zmenami zmluvy o obstaraní zájazdu a objednávateľ je povinný doplatiť pri zmene ceny rozdiel, ktorý zmenou zmluvných podmienok vznikol bezodkladne, prípadne v zmysle dohody s CK BONVIVÁN.

3. Za zmenu podstatnej podmienky zmluvy sa považuje iba:

–   zvýšenie ceny dojednaných služieb,

–   zníženie kvality a rozsahu služieb bez primeraného zníženia ceny objednaných služieb,

–   zmena termínu zájazdu čerpania služieb o viac ako 48 hodín.

Za zmenu podstatnej podmienky zmluvy sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu alebo inej zmluvnej služby za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie alebo iná zmluvná služba minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie. V takom prípade môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy len spôsobom a za podmienok uvedených v Článku V. týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Za zmenu podstatnej podmienky zmluvy sa ďalej nepovažuje napríklad zmena poradia navštívených miest, zmena typu autobusu, zmena trasy, miesta nástupu a výstupu, času odletu a príletu, medzipristátie z dôvodu organizačných zmien, či meškanie lietadla a zmena v poskytovaní doplnkových služieb.

4. CK BONVIVÁN má právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, tzv. vis major. CK BONVIVÁN má právo zrušiť zájazd, ak do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu.

5. Zrušenie zájazdu a odstúpenie od zmluvy je CK BONVIVÁN povinná oznámiť objednávateľovi bezodkladne, v prípade zrušenia z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 2. tohto čl. alebo zo strany obstarávateľa podľa bodu 4. tohto čl. má objednávateľ právo žiadať od CK BONVIVÁN poskytnutie iného zájazdu najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v zrušenej zmluve, ak CK BONVIVÁN môže takýto zájazd ponúknuť. Ak objednávateľ uzatvorí novú Zmluvu o obstaraní zájazdu, platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy sa považujú za platby podľa novej zmluvy. Prípadný preplatok CK BONVIVÁN vráti najneskôr do 30 pracovných dní od dátumu spísania novej zmluvy, a to bankovým prevodom.

7. CK BONVIVÁN má právo – v prípade prejaveného záujmu objednávateľa – ponúknuť mu ubytovanie prípadne ďalšie doplnkové služby (v zmysle ponuky lokálneho partnera CK BONVIVÁN), ktoré nie sú uvedené (popísané a zobrazené) v ponuke CK BONVIVÁN a ich cena nebola publikovaná v platnom cenníku. Pre takýto prípad uzatvorenia zmluvy o zájazde je objednávateľ uzrozumený a súhlasí s tým, že informácie o ubytovaní a doplnkových službách (napr. stravovaní), ktoré boli podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zájazde, nemusia byť úplné, prípadne objednávateľovi môže byť poskytnuté ich náhradné resp. iba čiastočné plnenie (napr. v hoteloch, štúdiách alebo apartmánoch „no name“ – bez uvedenia mena, ich presnej polohy, príp. len s uvedením ubytovacej kategórie).

VI. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty (stornopoplatky)

1. CK BONVIVÁN môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu  porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK BONVIVÁN doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom:

a)   bez udania dôvodu,

b)   z dôvodov porušenia povinností CK BONVIVÁN vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy objednávateľ pošle do sídla CK BONVIVÁN doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia do sídla CK BONVIVÁN, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, je CK BONVIVÁN povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK BONVIVÁN, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK BONVIVÁN odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK BONVIVÁN zmluvné pokuty vo výške dohodnutej v zmluve o zájazde.

5. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti  týchto všeobecných zmluvných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej celkovej  ceny zájazdu.

6. CK BONVIVÁN má právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, tzv. vis major.

7. Zmluvná pokuta je splatná ihneď. CK BONVIVÁN má právo odpočítať si zmluvnú pokutu od zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny.

8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo CK BONVIVÁN na náhradu škody.

9. Pre stanovenie výšky zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Pri písomnom odstúpení je to deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy CK BONVIVÁN. Inou formou ako písomnou nie je možné od zmluvy odstúpiť.

10. CK BONVIVÁN upozorňuje objednávateľa, že sa môže vyhnúť nepríjemným finančným dôsledkom úhrady zmluvnej pokuty pre prípad stornovania zájazdu, ochorenia, úrazu, liečenia atď. uzavretím komplexného cestovného poistenia. O jeho podmienkach sa môže informovať v CK BONVIVÁN.

11. Ak je objednávateľ z vlastnej viny vylúčený z účasti na zájazde za porušenie príslušných právnych predpisov, nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny objednaných služieb. Rovnako nemá objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny objednaných služieb v prípade, ak z akýchkoľvek príčin na zájazd nenastúpi.

VII. Reklamačný poriadok

1. V prípade, že pri plnení zmluvy dôjde zo strany CK BONVIVÁN alebo iných dodávateľov služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu, k porušeniu záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, objednávateľ má právo na reklamáciu služieb nasledovným spôsobom:

a)   Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne priamo na mieste – u dodávateľa služby alebo u zástupcu CK BONVIVÁN, aby sa reklamovaná chyba mohla bez zbytočných odkladov odstrániť. Ak to nie je možné, o uplatnení práva musí urobiť objednávateľ v spolupráci so zástupcom alebo sprievodcom CK BONVIVÁN písomný záznam (reklamačný protokol) s označením zájazdu, uvedením mena reklamu­júcej osoby, predmetu reklamácie – označený miestom a dátumom vyhotovenia a podpísaný reklamujúcim a zástupcom CK BONVIVÁN.

b)    Objednávateľ je povinný uplatniť právo reklamácie, pri neplnení povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy písomne v sídle CK BONVIVÁN. Toto právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd podľa zmluvy skončiť, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam (reklamačný protokol) urobený podľa odseku 1, písm. a). Vyjadrenie k reklamácii zašle CK BONVIVÁN objednávateľovi v lehote 30 dní od jej prijatia. Kontaktnou osobou CK BONVIVÁN pre uplatňovanie reklamácie je Ing. Peter Trgiňa, tel.č.: 0948 293 000, e-mail: info@ckbonvivan.sk.

2. Ak objednávateľ neuplatní svoje právo v uvedených reklamačných lehotách, alebo nedodrží reklamačný postup, jeho právo zaniká.

3. V prípade opodstatnenej reklamácie sa CK BONVIVÁN zaväzuje k bezplatnému odstráneniu chýb (pokiaľ je to možné), alebo k poskytnutiu primeranej zľavy z ceny poskytnutých služieb.

4. Ak objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a obstarávateľom zabezpečené služby pre okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK BONVIVÁN alebo pre okolnosti na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu, alebo zľavu.

5. CK BONVIVÁN nezodpovedá za následky prípadného meškania dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, nepriaznivého počasia, prípadne náhlej technickej poruchy. Tieto skutočnosti neoprávňujú objednávateľa na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK BONVIVÁN.

VIII. Cestovné poistenie

1. Súčasťou ponuky všetkých zájazdov CK BONVIVÁN je v prípade záujmu objednávateľa aj komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK BONVIVÁN.

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK BONVIVÁN nenáleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK BONVIVÁN len vtedy, ak nie je CK BONVIVÁN stanovený či vopred s objednávateľom dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK BONVIVÁN spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla, a to len za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK BONVIVÁN. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK BONVIVÁN a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK BONVIVÁN ponúkať a poskytovať.

4. CK BONVIVÁN si vyhradzuje právo meniť všeobecné zmluvné podmienky a súčasne sa zaväzuje vždy poskytnúť ich aktuálne znenie objednávateľovi.

5. Vzťahy medzi objednávateľom a CK BONVIVÁN, ktoré nie sú upravené zmluvou o zájazde a všeobecnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárii a cestovných agentúr, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a platnými súvisiacimi predpismi.

 

Bratislava, 01.02.2016

Kontaktná adresa

Staré Záhrady 3, 82105 Bratislava
Email : info(a)ckbonvivan.sk

IČO: 45 653 275
DIČ: 202 307 33 49

CK BONVIVÁN

Staré Záhrady 3
821 05
Bratislava
info(a)ckbonvivan.sk

Naše destinácie

Kuba
Mexiko
Portugalská Madeira
Grécka Lefkáda

Vitajte v CK BONVIVÁN

Vytvorenej pre pôžitkárskych cestovateľov. Radi spoznávate nové miesta, ľudí, kultúru, chute aj vône? Alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, ktorí milujú cestovanie tak ako my?

Copyright © 2009 - 2014 CK BONVIVÁN and respective owners. All rights reserved. [] CK BONVIVÁN is not responsible for the content of external Internet sites. Design by beehive