Dôležité informácie

 

1) Ako si môžete objednať zájazd

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob objednania zájazdu je poslať nám e-mailovú správu na adresu info@ckbonvivan.sk alebo cez formulár na našej webstránke www.ckbonvivan.sk/o-nas/kontakt. Následne Vám pošleme mailom Zmluvu o obstaraní zájazdu. Túto prihlášku je potrebné vyplniť s údajmi každého cestujúceho a poslať nám ju naspäť e-mailom vyplnenú. Naša kancelária Vám prihlášku do 48 hodín e-mailom potvrdí. V potvrdení prijatia Vašej prihlášky bude uvedené, dokedy a v akej výške je potrebné uhradiť zálohu za zájazd + spôsob platby. V prílohe tohto e-mailu dostanete tiež bližšie informácie k vybranému zájazdu. Ak nemáte možnosť poslať prihlášku cez internet, môžete požiadať o tlačenú verziu prihlášky telefonicky. Takto vyplnenú a podpísanú prihlášku nám pošlite poštou na adresu: BONVIVÁN CK, Klariská 14, 811 03 Bratislava.

2) Kedy máte zájazd skutočne potvrdený

Vaša prihláška sa stáva záväznou po uhradení 50 % zálohy z ceny zájazdu uvedenej v potvrdenej zmluve o obstaraní zájazdu. V prípade platieb v hotovosti osobne v našej kancelárii Vám odovzdáme príjmový pokladničný doklad, ktorý je zároveň dokladom potvrdzujúcim Vašu účasť na zájazde. V prípade, že zálohovú platbu realizujete vkladom alebo prevodom na náš bankový účet, po pripísaní Vašej platby na účet (je potrebné počítať s min. 24 hodinovou lehotou na pripísanie platby na účet + čas potrebný na spracovanie Vašej platby do našej databázy, ktorý závisí od množstva spracúvaných platieb) Vám e-mailom odošleme potvrdenie o tom, že sme Vašu platbu prijali a tak potvrdzujeme Vašu účasť na zájazde.

Každá prihláška prijatá v elektronickej forme (prostredníctvom našej webstránky či e-mailu) alebo poštou je automaticky považovaná za rezerváciu účasti na zájazde/pobyte. Táto rezervácia sa v momente zaplatenia zálohy za zájazd stáva záväznou prihláškou, na ktorú sa vzťahujú storno podmienky. Po vyplnení prihlášky Vám odporúčame zaplatiť zálohu obratom, resp. do termínu určeného v potvrdení prihlášky, inak Vám žiaľ miesto v zájazde nevieme garantovať. Naše zájazdy a najmä lety do miesta pobytu v rámci zájazdu sa zapĺňajú veľmi rýchlo. Pochopiteľne je teda pre Vás istotou rezervovanie zájazdu potvrdiť čo najskôr zálohou.

Prosíme Vás o pochopenie, ak najmä pri obsadzovaní zájazdu tesne pred termínom jeho začiatku, ak Vás požiadame o zaslanie kópie dokladu o realizácii platby (vkladom alebo prevodom na účet), aby tento doklad mohol byť pripojený k Vašej prihláške na zájazd s poznámkou, že platba je „na ceste“.
3) Akým spôsobom je možné zaplatiť zálohu, resp. doplatok za zájazd

Platbu môžete vykonať priamo u nás v kancelárii alebo prevodom v banke. Priamo v našej kancelárii je možné platiť v hotovosti v EUR alebo vybraných zahraničných menách (USD v prepočte aktuálnym denným kurzom Národnej banky Slovenska podľa www.nbs.sk).

V našej kancelárii nie je možná úhrada platby platobnou kartou.
Pre bezhotovostné platby alebo vklad hotovosti, môžete použiť náš účet v Československej obchodnej banke – ČSOB. Číslo nášho účtu je: 4011708547/7500 ČSOB. Pri prevodoch alebo vkladoch, prosím uveďte:

Konštantný symbol: 0308.
Variabilný symbol: Vaše rodné číslo alebo číslo predfaktúry.
Popis transakcie/Účel platby: Uveďte Vaše priezvisko + názov miesta zájazdu.
Pri platbe zo zahraničia použite tieto údaje:
Názov účtu: BONVIVAN
Adresa: Klariska 14, 811 03 Bratislava
Číslo účtu: 4011708547/7500
Adresa banky: CSOB, Michalska 18, 81563 Bratislava, Slovak republic
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1170 8547

 4) Možnosť vystavenia faktúry k platbe za zájazd

V prípade, že si želáte na plnú alebo čiastkovú sumu zájazdu (napr. len za letenky, letiskové poplatky, víza a pod.) vystaviť faktúru, napíšte túto požiadavku na prihlášku. E-mailom na adresu info@ckbonvivan.sk nám pošlite Vaše kompletné fakturačné údaje. Uveďte tiež prosím konkrétne, za ktoré osoby, resp. položky zájazdu, má byť vystavená faktúra. Podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, paragraf 65, odsek 10 – bude v cene zájazdu do krajín EÚ obsiahnutá aj DPH.

Ak si želáte vystaviť faktúru, je potrebné, aby ste nám toto oznámili pri vyplnení prihlášky, faktúry k zájazdom dodatočne nevystavujeme.

5) Dokedy je potrebné uhradiť doplatok ceny za zájazd

Doplatok za zájazd Vás žiadame uhradiť v lehote 42 dní pred nástupom na zájazd. K úhrade doplatku za zájazd budete vyzvaní v pokynoch k zájazdu, ktoré od nás dostanete e-mailom (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj poštou na adresu uvedenú na Vašej prihláške). V prípade, že v rámci zájazdu sú možné príplatky za fakultatívne výlety či služby (napr. golfové fee či transfery), tieto si pripočítajte k sume doplatku a uhraďte jednou platbou.

6 ) Kedy a ako dostanete presné inštrukcie k zájazdu (napr. akou leteckou spoločnosťou letíte, kde a kedy je nástup na zájazd a pod.)

V čase približne 6 týždňov (najneskôr však 3 týždne) pred plánovaným odchodom zájazdu Vám zašleme definitívne pokyny k zájazdu. Pokyny Vám pošleme e-mailom (na požiadanie Vám tieto pokyny zašleme aj poštou na adresu uvedenú na prihláške). V prípade, že na zájazd je nutné vopred vybaviť turistické víza, všetky potrebné informácie k vybaveniu víz spolu s návodom na ich vybavenie Vám zašleme spolu s týmito pokynmi. Taktiež je tam uvedený dátum, do ktorého od Vás budeme potrebovať uvedené doklady spolu s cestovným pasom potrebné doručiť do našej kancelárie.
7) Naše poistenie cestovnej kancelárie proti úpadku

Poistenie voči insolventnosti: BONVIVÁN CK má uzavretú s poisťovňou Európska cestovná poisťovňa povinné zmluvné poistenie CK proti úpadku do výšky 13.500 €. Certifikát poisťovne pre BONVIVÁN CK o poistení proti úpadku je na www.ckbonvivan.sk/o-nas/poistenie-proti-upadku.

8) Očkovania pre váš konkrétny pobyt

Informácie o odporúčaných, prípadne povinných očkovaniach potrebných na zájazd, na ktorý sa chystáte, nájdete v bližších informáciách k zájazdu, ktoré Vám na požiadanie zašleme e-mailom. Očkovanie, ktoré sa odporúča takmer do celého sveta, je očkovanie proti hepatitíde (žltačke) typu A a tiež skontrolovanie platnosti očkovania proti tetanu u Vášho osobného lekára (tetanus môžete pri úraze alebo reznej rane dostať napr. aj na Slovensku).
Často sa odporúča tiež očkovanie proti hepatitíde typu B a brušnému týfusu. Odporúčame Vám tiež navštíviť webstránku www.medicus.sk alebo Oddelenie pre cudzokrajné choroby týchto nemocníc:


Fakultná nemocnica

Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
tel. 02/52 925 688, 52 962 73

Fakultná nemocnica

Ambulancia pre cudzokrajné choroby
Rastislavova 43
041 90 Košice
tel. 055/6152204

Fakultná nemocnica

Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Kollárova 2
036 59 Martin
tel. 043/4203522

9) Potrebné doklady a víza k pobytu

Povinnosťou každého klienta je vlastniť platný cestovný pas, v prípadne potreby aj víza do krajín, ktoré sú v programe zájazdu. Všeobecná zásada je, že pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov po návrate zo zájazdu a musíte v ňom mať najmenej 2 voľné stránky (prípadne aj viac – v závislosti od náročnosti zájazdu na víza, resp. iné pasové formality).

Ak sú potrebné na zájazd víza, tieto si klienti vybavujú sami na základe potrebných dokumentov (vyplnené vízové formulár, cestovný pas, fotografie, prípadne ďalšie doklady). Ak ste cudzí štátny príslušník, overte si či Vaša domovská krajina nemá vízovú povinnosť s navštívenými krajinami. BONVIVÁN CK nemôže garantovať to, že Vám víza budú udelené, môžeme Vám poskytnúť súčinnosť z pohľadu informácií napr. o časoch a číslach letov či mieste pobytu v danej krajine, čo sú údaje často vyžadované zahraničnými zastupiteľskými úradmi.

10) Platnosť vášho pasu pre pobyt

Do väčšiny krajín (mimo krajín EÚ, Švajčiarska, Chorvátska a Nórska) občania SR stále potrebujú platný cestovný pas. Váš pas by mal byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu/pobytu a uistite sa, že v pase máte minimálne 2 voľné stránky. Ak je platnosť pasu kratšia, rozhodne Vám odporúčame čo najskôr si vybaviť nový cestovný pas.

Ak je na zájazd/pobyt potrebná dlhšia platnosť pasu alebo väčší počet voľných stránok v pase, prípadne ďalšie podmienky, zašleme Vám na požiadanie e-mailom bližšie informácie.
11) Letecká preprava

Letenky: Cestovná kancelária BONVIVÁN CK zabezpečuje lety renomovaným leteckými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú pravidelné letecké spojenia. Väčšina letov je s jedným prestupom. BONVIVÁN CK sa snaží dodržiavať presnosť a dochvíľnosť na každom ponúkanom lete, letecká doprava je však chronicky známa svojími meškaniami. Za akékoľvek meškanie leteckej spoločnosti a tým aj vzniknuté sklzy v nadväzujúcich letoch, transferoch či pobytoch nenesieme zodpovednosť. Presný popis a rozpis Vašich práv nájdete na nasledovnej linke Európskej Únie, ktorá upravuje práva cestujúcich voči leteckej spoločnosti.

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

Sedenie v lietadle: Kúpou letenky Vám vzniká nárok na miesto v lietadle, ale nie na konkrétne miesto. Letecká spoločnosť je povinná zabezpečiť Vám letenku v triede, ktorú ste si zaplatili (zväčša Economy), negarantuje Vám však konkrétne umiestnené sedadlo v lietadle. Ak chcete sedieť spolu, vedľa seba, na konkrétnom mieste a podobne, musíte o to požiadať pri odbavovaní check-in procedúry priamo na letisku. Niekedy sa to podarí, niekedy nie. Nie sme letecká spoločnosť a žiaľ nemáme vplyv na výber miest ani ich pridelenie.

Batožina: Keďže batožina, ktorá cestuje v batožinovom priestore lietadla, nie vždy nájde Vaše cieľové letisko a môže sa oneskoriť jej dodanie (nebýva to často, ale ak sa to stane, je to bezpochyby nepríjemné), odporúčame Vám, aby ste v príručnej batožine mali rezervné oblečenie na prvý deň, všetky dôležité lieky! a iné veci, bez ktorých si neviete predstaviť svoj pobyt. Za batožinu je zodpovedná letecká spoločnosť a v prípade oneskoreného dodania alebo straty platí reklamačný poriadok leteckej spoločnosti. Naši pracovníci sa Vám bude snažiť pomôcť pri urýchlení dodania Vašej batožiny, ich vplyv na prácu leteckej spoločnosti je však veľmi malý. Európska únia je znovu tá, ktorá upravuje rozsah Vašich práv, ktoré si môžete uplatňovať voči leteckej spoločnosti.

Postup pri strate/meškaní batožiny:
Ak Vám letecká spoločnosť nedoručí batožinu, musíte si v danej leteckej spoločnosti ešte na letisku vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania, na ktorom máte referenčné číslo pod ktorým sa Váš prípad eviduje. Nadiktujete adresu Vášho hotela, opíšete batožinu a väčšinou Vám ju za 1-2 dni doručia do hotela, resp. domov. Naši pracovníci Vám môžu pomôcť pri vybavovaní batožiny, telefonátov atď. na Vaše náklady. Akékoľvek výdaje je nutné reklamovať priamo v leteckej spoločnosti.
Priame lety/uzly: Pri niektorých zájazdoch je potrebné letieť s jedným prestupom, do najvzdialenejších destinácií s dvoma aj troma prestupmi. Každá letecká spoločnosť má jedno až dve tzv. domovské letiská, ktoré sa nazývajú uzly, a všetky lety musia prejsť/prestúpiť cez dané letisko. Preto neexistujú priame lety napríklad Viedeň-Maledivy so saudskoarabskou spoločnosťou Emirates, ale všetci cestujúci sú nútení pristáť v Dubaji a prestúpiť. Priamych letov do exotických destinácií z Viedne je veľmi málo a ak aj sú, tak sa nedajú vždy dátumovo nakombinovať s požadovaným spiatočným letom. V prípade záujmu o priamy let nás kontaktujte, oznámime Vám jeho dostupnosť a prípadnú výšku príplatku. Všetky takéto žiadosti treba uviesť v momente rezervácie či objednávky zájazdu. Nie však neskôr, vtedy už nemusia byť nami akceptované. Leteckú dopravu z Viedne zabezpečujeme všetkými dostupnými leteckými spoločnosťami, združenými v niektorej z dvoch leteckých aliancií (Star, One). Ak máte konkrétnu preferenciu, žiadajte ju ešte v momente rezervácie či objednávky zájazdu, zurobíme všetko pre to, aby sme Vám vyhoveli.

Prestupy: Mnohí ľudia nemajú radi prestupy resp. dlhé čakanie. Každé letisko má tzv. MCT minimum connecting time, teda minimálny čas potrebný na prestup na danom letisku. Akonáhle Vaša letenka spĺňa tento čas, je možné si ju zakúpiť. Tento čas často hlavne na rušných letiskách nemusí stačiť na preloženie batožiny. Jeho výhodou je, že netrávite čas na letiskách. Na našich zájazdoch sa snažíme nájsť kompromis – prestupový čas tak, aby ste stihli prestúpiť aj v prípade meškania a rovnako aj Vaša batožina aby mala prísť spolu s Vami do cieľovej destinácie. Nie vždy sa to dá, ale ak je možnosť výberu, ponúkneme Vám viacero možností letov s rôznymi časmi na prestup.

Meškania vyplývajúce z leteckej prepravy:
Vaše lietadlo môže meškať z rozličných príčin a preto nie vždy môžete prísť domov presne v čase uvedenom na letenke. Ak si plánujete hneď po skončení zájazdu dôležité stretnutia, ďalšie individuálne transfery (vlak, autobus, lietadlo) a podobne, dajte si vždy časový odstup minimálne 8 hodín medzi skončením zájazdu a Vaším ďalším programom. BONVIVÁN CK nie je za meškania dodávateľov leteckej dopravy zodpovedná a nijako ich nedokáže ovplyvniť. Aj pre Váš pokoj si plánujte stretnutia s väčším časovým odstupom, alebo si neplánujte také, ktoré nemôžete odložiť, alebo zrušiť.

Zmena mena:
Po zaslaní objednávky a úhrade zálohy/plnej sumy BONVIVÁN CK kupuje pre Vás letenku. Letenka sa kupuje vždy iba na meno cestujúceho. Zmeny mien na letenkách nie sú zvyčajne možné. Ak sa teda  rozhodnete, že namiesto Vás pocestuje niekto iný, BONVIVÁN CK Vám pozemnú časť zájazdu/pobytu rada zmení, ale je nutné si kúpiť novú letenku, alebo je v závislosti od obchodných podmienok leteckej spoločnosti možné za určitý storno poplatok meno zmeniť, avšak v mnohých prípadoch je tento poplatok 100% ceny letenky. Myslite na túto skutočnosť aj v prípade Vašej svadby, zmeny priezviska, apod. Vždy musíte mať na letenke také meno aké je na cestovnom doklade s ktorým cestujete (väčšinou pas, v rámci EÚ aj občiansky preukaz).

Business Class:
Náročným klientom odporúčame lietať business triedou. Priemerný rozdiel medzi business class a economy class je 3,5 násobok priemernej ceny letenky v economy class. Príplatok sa pohybuje okolo 2000-3000 € / oba smery v závislosti od leteckej spoločnosti.

Reklamácie v leteckej doprave:
Reklamáciu musí spraviť klient individuálne a poslať ju priamo do leteckej spoločnosti. BONVIVÁN CK je v tomto prípade len sprostredkovateľom kúpy letenky a nijako nemôže zasahovať do reklamačného konania.

Letiskové poplatky: Letiskové poplatky sú uvedené v cene zájazdu vo výške stanovenej leteckou spoločnosťou v čase objednania letenky. Táto časť ceny letenky je však pohyblivá a zahŕňa letiskové poplatky, palivové príplatky, bezpečnostné príplatky a poplatok za vystavenie letenky a preto sa môže stať, že na základe ich zvýšenia zo strany leteckej spoločnosti budú vyššie než sme deklarovali v čase objednania letenky a budeme teda nútení Vám dofaktúrovať rozdiel v ich výške podľa skutočnosti v čase vystavenia letenky. Presná výška týchto poplatkov sa mení počas roku a my Vám ich vieme garantovať až po vystavení letenky.

Časová rezerva k odletom: Na letisku je potrebné byť 2 hodiny pred odletom. Check-in sa zatvára najneskôr 45 minút pred odletom. V prípade, že klient sa nedostaví na check-in včas, môže mu byť znemožnený odlet bez akejkoľvek náhrady škody. Z tohto dôvodu je potrebné riadiť sa pokynmi na cestu a dostaviť sa na letisko včas.

12) Postup doručenia dokumentov k zájazdu

Všetky potrebné doklady Vám zašleme e-mailom do termínu začiatku zájazdu. Letenky si budete môcť vo väčšine prípadov skontrolovať a vytlačiť sami, k čomu vám zašleme potrebný postup a kódy na webstránky poskytujúcich túto službu pre letecké spoločnosti.
13) Možnosť predĺženia pobytu (skoršieho odletu/neskoršieho návratu zo zájazdu)

Je to možné. Každú takúto požiadavku spracujeme podľa dostupnosti miest na letoch do danej destinácie, či podľa Vášho výberu preferovanej leteckej spoločnosti. Cenovú ponuku Vám zašleme najneskôr do 7 dní od prijatia Vašej individuálnej požiadavky.
14) Možnosti v prípade zrušenia zájazdu zo strany CK / presun zálohy na iný zájazd

V prípade zrušenia zájazdu zo strany BONVIVÁN CK máte na výber z viacerých možností. Zrušenie zájazdu Vám oznámime písomne (e-mailom alebo klasickou poštou), pričom Vám ponúkneme iný termín daného zájazdu (ak je to možné), prípadne iný zájazd s podobným programom alebo v podobnom termíne ako Vami vybraný pôvodný zájazd.

V prípade, že si vyberiete iný zájazd, zľavy, ktoré ste si naň uplatnili Vám presunieme na nový zájazd. Výška zľavy sa vypočíta z ceny nového zájazdu.
15) Možnosť vyskladania individuálnej dovolenky na mieru

Počas nášho pôsobenia na trhu a našich vlastných ciest sme nazbierali množstvo skúseností pri organizovaní zážitkových ciest pre jednotlivcov aj pre skupiny od 2 do 16 účastníkov. V prípade, že máte záujem o individuálnu cestu, cestu pre zamestnancov, klientov či členov vedenia Vašej firmy, radi Vám poskladáme cestu či pobyt vrátane rezervácií leteniek, hotelov, transferov, prenájmov dopravy či sprievodcov. V prípade záujmu o individuálnu požiadavku nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@ckbonvivan.sk.
16) Výpočet doby trvania zájazdu

Na základe medzinárodne platných pravidiel a Všeobecných podmienok CK Azur Reizen je dĺžka zájazdu určovaná počtom nocí a riadi sa podľa tzv. „hotelových dní“ t.j. od 12:00 h. jedného dňa do 12:00 h. nasledujúceho dňa je jeden hotelový deň. Priamo v katalógoch upozorňujeme, že napr. jedna noc je v prípade neskorých nočných príletov zarátaná do dĺžky zájazdu, ak je klient ubytovaný do 12. h. napoludnie nasledujúceho dňa.

17) Rozdiel medzi raňajkami, polpenziou, plnou penziou a All inclusive 

Pri popisoch pobytov sa často používajú skratky, ktoré označujú typ poskytovaného stravovania počas pobytu v hoteli.

BB – Bed and Breakfast – Ubytovanie s raňajkami, ktoré sú väčšinou formou bufetových stolov.

HB – Half Board – Ubytovanie s polpenziou, ktoré zahŕňa raňajky a večere, väčšinou formou bufetových stolov.

FB – Full Board – Ubytovanie s plnou penziou, ktorá zahŕňa raňajky, obedy a večere.

Pri raňajkách, polpenzii a plnej penzii nie sú väčšinou v cene započítané nápoje, tie si musíte dokupovať zvlášť.

AI – All Inclusive – zahŕňa raňajky, obedy, večere, drobné občerstvenie počas dňa a tiež nápoje (nealko a alko miestnej výroby). Rozsah a ponuka stravovania zodpovedá kategórii a cene hotela.

UAI – Ultra All Inclusive – Niektoré hotely poskytujú služby Ultra AI, čo vo všeobecnosti znamená, že ide o program All inclusive poskytovaný denne až do 24. hodiny. Jednotlivé hotely majú v programe Utra All inclusive obohatenú ponuku a vyšší štandard oproti All inclusive.

 

ĎALŠIE CESTOVNÉ INFORMÁCIE

 Cestujúci so mimoriadnymi požiadavkami

Cestujúci s zlomenými končatinami

Cestujúcim so zlomenou končatinou odporúčame dostaviť sa na registráciu 2 hodiny pred odletom. Cestujúci, ktorí majú dolnú končatinu v dlahe, resp. driek a/alebo celú nohu v sadre, si musia zakúpiť celkovo tri miesta. Noha tak môže byť počas letu vyložená a zníži sa opuch. Jedno miesto je povolené iba pre cestujúcich, ktorí majú v sadre iba spodnú časť dolnej končatiny, t.j. iba predkolenie.

Deti, ktoré cestujú so zafixovanou dolnou končatinou, podliehajú rovnakým predpisom, avšak počet sedadiel (jedno, dve alebo tri) potrebných na vyloženie nohy počas letu sa určuje na základe dĺžky dlahy/sadry.

Cestujúci, ktorí majú končatinu v sadre menej ako 48 hodín, potrebujú potvrdenie od lekára, či sú spôsobilí na let.

Tehotné ženy

Tehotné ženy nie sú väčšinou považované za cestujúcich s mimoriadnymi potrebami a je im umožnené cestovať lietadlom až do 27. týždňa tehotenstva (vrátane) bez potvrdenia od lekára. Pri cestovaní medzi 28-35. týždňom (vrátane) je potrebné potvrdenie od lekára o spôsobilosti cestovať lietadlom s uvedením počtu týždňov tehotenstva.

Tehotné ženy v 36. týždni a neskôr už nemôžu letecky cestovať a je preto potrebné absolvovať spiatočný let do 35. týždňa tehotenstva.

Všetky potvrdenia musia byť vydané oprávneným lekárom a preferovaným jazykom potvrdenia je angličtina.

Cestovanie lietadlom sa neodporúča pre čerstvé matky a ich dieťa v rozsahu 14 dní po pôrode. Dieťa musí mať minimálne 2 týždne, aby mohlo cestovať lietadlom.

Deti do dvoch rokov

Deti, ktoré ešte nedosiahli vek 2 rokov v deň letu, môžu cestovať iba v sprievode dospelej osoby. Dieťa do dvoch rokov nesmie sedieť na samostatnom sedadle a nesmie cestovať v rozsahu do 14 dní po narodení.

Maloletá osoba bez sprievodu (UM – unaccompanied minor)

Letecké spoločnosti neumožňujú cestovať deťom bez sprievodu dospelej osoby. Za účelom prijatia musia byť deti bez sprievodu staršie ako 14 rokov. Deti mladšie ako 14 rokov nesmú cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 16 rokov, ktorá za dieťa prevezme zodpovednosť.

 

Cestovné dokumenty a vízum

Cestujúci sú zodpovední za svoje cestovné doklady. Pri registrácii pred odletom musíte predložiť platný cestovný doklad, príp. víza. Nezabudnite na cestovné poistenie a informujte sa o podmienkach pre vízum v krajine určenia. Nemôžete nastúpiť na palubu lietadla, pokiaľ nemáte vízum pre vstup do krajiny, kde je to potrebné.

 

PRAVIDLÁ PRE BATOŽINU

Batožina – Príručná batožina

Vo všeobecnosti letecké spoločnosti povoľujú výhradne jeden kus príručnej batožiny, ktorý nesmie prekročiť rozmery 55 x 40 x 20 cm a musí byť dostatočne ľahký, aby ho cestujúci dokázal umiestniť do uskladňovacieho priestoru nad sedadlom bez cudzej pomoci. Ak veľkosť príručnej batožiny prekročí stanovené rozmery, batožina bude prepravená v batožinovom priestore a považovaná za batožinu odovzdanú pri registrácii.

Nasledujúce osobné veci môžete bez poplatku prepravovať uložené v jednom kuse príručnej batožiny:

malá kabelka, notebook, mobilný telefón, fotoaparát, videokamera a príslušenstvo k týchto prístrojom, základné hygienické potreby, materiály na čítanie.

Na palube je okrem jedného kusu príručnej batožiny povolené mať kabát alebo prikrývku, barle a ortopedické pomôcky pre telesne postihnutých cestujúcich.

Batožina odovzdaná pri registrácii do batožinového priestoru

Pre lety s rôznymi leteckými spoločnosťami a rôzne dĺžky letu sú povolené rôzne hmotnostné limity bežnej batožiny, tiež je rôzny povolený počet kusov batožiny. V prípade prekročenia maximálnej povolenej hmotnosti jednotlivej batožiny si letecké spoločnosti automaticky účtujú poplatok za nadváhu, ktorý je splatný priamo na letisku. O konkrétnej výške hmotnostných limitov, výške poplatku za nadváhu či poplatkov za prepravu športového náčinia pre váš let sa môžete vopred informovať v BONVIVÁN CK.

Golfová batožina

Pre prepravu obalov s golfovými palicami (golfové bagy) zvyčajne platí, že takáto batožina nesmie prekračovať rozmery 40 x 40 x 160 cm a hmotnosť 32 kg. Takéto parametre batožiny sa považujú za štandardné a všetky odlišnosti spôsobia navýšenie ceny prepravy golfovej batožiny.

CESTOVNÉ POISTENIE

BONVIVÁN CK všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si klienti zabezpečujú sami, alebo môžu využiť služby našej zmluvnej poisťovne –  Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Ak má klient záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku 3 druhov poistenia (poistenie A,B,C – viď Zmluva o obstaraní zájazdu) od poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

 Poistenie A – Komplexné cestovné poistenie (KCP) obsahuje 9 poistení, najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie storna zájazdu. Poistenie storna zájazdu je súčasťou komplexného cestovného poistenia, len ak bolo KCP objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1 000 € /osoba. Spolu prihlásené osoby majú nárok na odškodné v rovnakej výške stornopoplatku, spolu však najviac 3 000 € na celú poistnú udalosť.

Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 1,50 € na dospelú osobu/deň, mimo Európy 2,80 € na dospelú osobu/deň.

Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 0,80 € na dieťa/deň, mimo Európy 1,40 € na dieťa/deň.

Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 2,50 € na seniora/deň, mimo Európy 5,20 € na seniora/deň.

Poistenie B – je kombináciou KCP (poistenie A) a pripoistenia stornovania zájazdu do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška poistného v krajinách Európy je ako za Poistenie A (KCP) + 2,80 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení poistenia storna zájazdu, letenky/trajektu a letiskových poplatkov toto poistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku (zo skutočnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov) podľa dôvodu stornovania a vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.

Poistenie C – V prípade, že poistenie liečebných nákladov už máte zabezpečené inou formou (napr. na platobnej karte, celoročné cestovné poistenie), môžete uzavrieť v BONVIVÁN CK doplnkové poistenie storno poplatkov. Výška tohto poistenia je 2,80 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe za zájazd. Po zaplatení poistenia storna zájazdu, letenky/trajektu a letiskových poplatkov toto poistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% storno poplatku (zo skutočnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov) podľa dôvodu stornovania a vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin.

Niektoré lokálne fakultatívne aktivity môžu byť fyzicky náročné. Dobre si preto, prosím, skontrolujte podmienky poistného krytia Vášho poistenia.

Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť – Ide o dopoistenie pre prípad použitia záchrannej činnosti (napr. Horskej služby) vo všetkých krajinách sveta sumou 0,70 € na osobu/deň. Poistenie je možné len doobjednať k základnému poisteniu typ A (alebo typ B). Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení toto dopoistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 – 100% poplatku za náklady na záchrannú činnosť.

Pripoistenie batožiny – Ide o dopoistenie pre prípad straty alebo odcudzenia batožiny vo všetkých krajinách sveta sumou 1,60 € na osobu/deň. Poistenie je možné len doobjednať k základnému poisteniu typ A (alebo typ B). Poistenie je platné, len ak bolo objednané a uhradené v prvej zálohovej platbe. Po zaplatení toto dopoistenie nie je možné stornovať. Nárok na poistné plnenie vzniká v zmysle obchodných podmienok poisťovne.

Klient berie na vedomie, že voči poisťovni vystupuje a koná samostatne a vo vlastnom mene, pričom je vo vlastnom záujme povinný si dôsledne preštudovať poistné podmienky a podmienky poistnej zmluvy pre uplatnenie prípadných nárokov pre daný rozsah poistného krytia. V prípade, že je klientovi dovolené prehlásiť sa za písomne dohovorených podmienok na iný zájazd a tento iný zájazd stornuje, platia pre tento prípad vyššie vypočítané storno podmienky.

 

Kontaktná adresa

Staré Záhrady 3, 82105 Bratislava
Email : info(a)ckbonvivan.sk

IČO: 45 653 275
DIČ: 202 307 33 49

CK BONVIVÁN

Staré Záhrady 3
821 05
Bratislava
info(a)ckbonvivan.sk

Naše destinácie

Kuba
Mexiko
Portugalská Madeira
Grécka Lefkáda

Vitajte v CK BONVIVÁN

Vytvorenej pre pôžitkárskych cestovateľov. Radi spoznávate nové miesta, ľudí, kultúru, chute aj vône? Alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, ktorí milujú cestovanie tak ako my?

Copyright © 2009 - 2014 CK BONVIVÁN and respective owners. All rights reserved. [] CK BONVIVÁN is not responsible for the content of external Internet sites. Design by beehive